ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) // คำขวัญเทศบาลนครสงขลา : ย่านเมืองเก่าฟูเฟื่อง ศาลหลักเมืองสูงค่า สมิหลาสองทะเล เสน่ห์เขาตังกวน //

center
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

           

 

ดูทั้งหมด


ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก)


แสดงความยินดีกับรองนราภรณ์


ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นและนักเรียนคนเก่ง


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน


ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1


ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศ
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5


นักเรียนทุุนพสวท.


เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง

ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากวันที่ 30 มีนาคม
2557 เป็นวันที่ 5 เมษายน 2557 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ยังใช้กำหนดการเดิม


การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 5
(วัดหัวป้อมนอก) อ่านเพิ่มเติม


 

 

ดูทั้งหมด


กิจกรรมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา
ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่5

โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
วงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่5
ประจำปี2557 ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
อ่านเพิ่มเติม


ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยโรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดสำนักการศึกษา
เทศบาลนครสงขลากำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน
อ่านเพิ่มเติม


พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
และนักเรียนเรียนดี ประจำปี 2557

ด้วยโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)ได้กำหนดจัดโครงการพิธีรับ
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนดีและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อ่านเพิ่มเติม


การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้สถานศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่านเพิ่มเติม


โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดหัวป้อมนอก) ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านเพิ่มเติม


เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม พิธีรับประกาศนียบัตร


โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดโครงการพัฒนา
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรม English Camp2014 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 100 คน อ่านเพิ่มเติม


โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) กำหนดจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 อ่านเพิ่มเติม


กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) ได้กำหนดจัดกิจกรรม
กีฬาภายใน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นคณะสีต่างๆ ได้แก่ สีเขียว
สีแดง สีม่วง และสีส้ม อ่านเพิ่มเติมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดให้มีกิจกรรมเดิน
ทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 อ่านเพิ่มเติม